Privacyverklaring Psychologiepraktijk Stad van de Zon

Psychologiepraktijk Stad van de Zon hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Jouw dossier

De wet verplicht GZ-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De gegevens staan in een beveiligd elektronisch cliëntendossier, beheerd door Praktijk Data, waarin toegang tot de gegevens alleen mogelijk is voor de behandelaar.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 

Jouw rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van anderen wordt geschaad,  kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou en je ouders (onder de 16 jaar) om deze informatieverstrekking met je te bespreken.   

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen met Psychologiepraktijk Stad van de Zon, info@ppstadvandezon.zorgring.nl gevestigd op Troposfeer 2, 1705TM Heerhugowaard.