Algemene voorwaarden

 

Je vindt hier de algemene voorwaarden. Zodra je in zorg bent bij Psychologiepraktijk Stad van de Zon, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst. Dat brengt rechten en plichten met zich mee voor mij als hulpverlener en  voor jou als cliënt. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent hiervan en ermee instemt, in het kader van een goede samenwerking.

Recht op informatie

Je hebt recht op informatie over diagnose, behandelvoorstel en eventuele andere behandelmogelijkheden. Soms is er extra onderzoek nodig. Als ik dat zelf kan doe ik dat zelf en anders verwijs ik je door. Je krijgt van tevoren informatie over werkwijze en doel van dit onderzoek. Ik onderzoek samen met jouw wanneer je klacht begonnen is, wat de klacht heeft aangestuurd, in stand houdt en waar je krachten liggen. Daarna leg ik je uit welke behandeling passend is. Ook krijg je uitleg over het verwachte effect van de behandeling en hoe lang de behandeling kan duren. Dit wordt uiteraard beïnvloed door jouw inzet en motivatie. Wanneer iets niet duidelijk is, mag je altijd om uitleg vragen.

No show beleid

Als je niet op een afspraak kunt komen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Afzeggen kan telefonisch op 06-14429401 of via de mail: info@ppstadvandezon.zorgring.nl Doe je dit niet, dan breng ik je hiervoor €45 in rekening. De rekening wordt niet vergoed door de gemeente of verzekeraar.

Behandelplan en start van zorgverlening

We maken samen afspraken over de behandeling, bijvoorbeeld over wat je wil bereiken en op welke manier. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan, dat we regelmatig bespreken en indien nodig bijstellen. Je ontvangt een exemplaar van het behandelplan. De behandeling begint als jij hebt ingestemd met het plan. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken; de behandeling kan op ieder moment worden beëindigd. Indien je twijfels of geen match voelt met mij als therapeut kan ik je doorverwijzen naar een andere praktijk

Jeugdige cliënten en betrokkenheid ouders

Het is wettelijk zo geregeld dat hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven, indien beiden het ouderlijk gezag hebben. Wanneer het kind 12 jaar of ouder is dient hij/zij ook zelf toestemming te geven voor het starten van hulp. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de jongere nodig. Gezien de verbondenheid tussen ouders en kind/jongere, streven we ernaar om ongeacht de leeftijd, beide ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Ook wanneer er sprake is van een echtscheiding of andere problemen tussen ouders. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig om van start te kunnen gaan.

NB: Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Wachttijden

Ik probeer je zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wachttijden voor intakes en behandeling. Mocht je de wachttijd te lang vinden, dan heb je altijd de vrijheid elders hulp te zoeken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik ben als GZ-psycholoog verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode geeft een professional o.a. ondersteuning bij de afweging of het beroepsgeheim doorbroken mag of moet worden. Daarnaast helpt de meldcode in het zoeken naar de juiste hulp in geval van moeilijkheden. Indien de meldcode wordt ingezet, moeten professionals kunnen aantonen wat zij hebben gedaan en met welke redenen.

Verwijsindex (VIN)

De regionale verwijsindex Vroeg signalering (VIN) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners bij elkaar brengt, over jeugdigen tot 23 jaar waar zorgen over bestaan. Hiermee wordt beoogd een eventuele samenwerking op gang te brengen. Ik zal het aangeven als iemand wordt ingeschreven in de VIN. Meer informatie: www.vroegsamenwerken.nl

Familie en naastbetrokkene(n)

Jouw familie en naastbetrokkenen kunnen bij de behandeling worden betrokken. Je dient hiervoor wel toestemming te geven, dit kan je met mij bespreken. Betrokkenheid kan voor alle partijen voordelen bieden; familie en naasten kunnen bijvoorbeeld beter begrijpen wat er aan de hand is en leren hoe zij beter kunnen omgaan met zorgen of problemen. Ik kan hierdoor ook beter zicht krijgen op welke zorg jij nodig hebt.

Vergoeding

18 –

Psychologiepraktijk Stad van de Zon heeft met de volgende gemeenten contracten afgesloten om jeugdhulp te bieden: Alkmaar, Langedijk, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Uitgeest. Wanneer je kind is ingeschreven in één van bovenstaande gemeenten komt hij of zij in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door de gemeente. Hiervoor is nog wel een verwijzing van de huisarts en een beschikking van de gemeente nodig. Er geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen eigen bijdrage. Ook het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

18+

Psychologiepraktijk Stad van de Zon heeft geen contracten met zorgverzekeraars, hierdoor wordt vaak niet de volledige behandeling vergoed en ook is er sprake van het algemene eigen risico, omdat psychologische behandeling onder de basisverzekering valt.

Plichten cliënt

Wij hechten groot belang aan prettige omgangsvormen. De belangrijkste regel is: behandel elkaar met respect. Agressie en geweld zijn onaanvaardbaar. Dit geldt voor cliënten, familie, naasten en behandelaren. Wij verwachten dat jij aan de behandeling meewerkt en de informatie verstrekt die nodig is voor goede hulpverlening. Je bent ook verplicht om de rekening voor een niet tijdig afgezegde sessie te betalen. Als je je niet aan deze plichten houdt, kan de behandelovereenkomst worden beëindigd.

Klachten

Voldoet de hulp niet aan je verwachtingen? Ben je het ergens niet mee eens of ben je ontevreden? Laat het mij alsjeblieft weten. Ik ga graag met je in gesprek en heb het streven er samen uit te komen. Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat je het gesprek liever wilt voeren met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Hier vind je meer informatie over onze klachtenregeling. Je kunt geen klacht indienen als je verzocht hebt het dossier te laten vernietigen.

Tevredenheid 

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren horen wij graag jouw mening. Aan het eind van de behandeling vragen wij je mogelijk een tevredenheidsvragenlijst in te vullen, deelname is vrijwillig. Je kunt je tevredenheid ook delen op Zorgkaart Nederland.

Privacy

We nemen jouw privacy uiterst serieus. Om deze reden kun je een uitgebreide privacy verklaring vinden op onze website. Door ondertekening, ga je akkoord met ons privacy beleid.

Onze plichten

Ik ben verplicht goede zorg te verlenen. Ik ben opgeleid voor de zorg die ik jou/jullie biedt, en ingeschreven in het BIG register. Een van de vereisten van deze registers is dat ik door middel van bijscholing op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de zorg. Ik moet mij houden aan de regels van de beroepscode en de rechten van jou als cliënt in acht nemen. Ik mag mij bij het nemen van beslissingen wel laten leiden door mijn eigen deskundigheid als GZ-psycholoog.

Onze bereikbaarheid en wat te doen in nood

Mijn actuele openingstijdens staan op de website. Voor dringende hulp buiten deze tijden dien je contact op te nemen met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst. De huisartsenpost in Alkmaar (tel 072 – 518 06 18) voor mensen uit Alkmaar en gemeente Dijk en Waard, en de huisartsenpost in Beverwijk (tel 0251 – 265 265) is er buiten kantoortijden voor mensen uit Castricum en Uitgeest. Gezinnen kunnen ook 24/7 contact opnemen met de Crisisdienst Jeugd NHN: 088-7778887.

Toestemming

Het kan voor een zorgvuldige behandeling of onderzoek van belang zijn om informatie uit te wisselen met derden, zoals de school of eerdere hulpverleners. Hiervoor vraag ik eerst jouw toestemming. Het is altijd mogelijk je toestemming weer in te trekken of aan te passen, voor het starten van de hulp of het uitwisselen van informatie. Rond de start en na afloop van de behandeling sturen wij met jouw instemming een bericht over het starten of het stoppen van de behandeling met beknopte informatie over onze hulp naar jouw verwijzer, vaak is dit de huisarts. Correspondentie aan de huisarts/verwijzer/andere derde zal eerst aan jou worden voorgelegd, voordat deze wordt verstuurd. Alleen wanneer sprake is van grote onveiligheid of meervoudige zorgen kan er een uitzondering worden gemaakt.